Regulamin szkolenia
„Kosmetyczne usuwanie kamienia nazębnego bez narkozy i znieczulenia  metodą bezinwazyjną.
Profilaktyka i higiena jamy ustnej u psa i kota”


§1. Postanowienia ogólne
Zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się łącznie z Regulaminem szkoleń Centrum Groomingu, dostępnego na stronie internetowej http://centrumgroomingu.com/regulamin-szkolen/

§2. Udział w szkoleniu.
1. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które otrzymają swój pierwszy Certyfikat Kompetencji Zawodowych.
2. Zasady odnowienia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych zawiera par. 6 niniejszego Regulaminu.

§3. Zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników szkolenia oraz zwierząt.
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje, innych osób oraz zwierząt.
Każdy Uczestnik przyprowadzający pieska na warsztaty BEZWZGLĘDNIE zobowiązany jest posiadać ze sobą przez cały czas trwania szkolenia książeczkę szczepień zwierzęcia wraz z aktualnymi szczepieniami przeciwko wściekliźnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji książeczek.
Braku posiadania książeczki lub brak aktualnych szczepień lub brak woli okazania książeczki na prośbę Organizatora automatycznie wyklucza zwierzę z możliwości wzięcia udziału w warsztatach, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości zaliczenia części warsztatowej. Brak zaliczenia części warsztatowej skutkuje niemożnością otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

§4. Wymogi co do psich modeli na warsztaty
1. Właściciel/opiekun psa powinien posiadać jego książeczkę szczepień z aktualnymi szczepieniami przeciwko wściekliźnie.
2. Stan zdrowia i psychiki psa powinien bez najmniejszych wątpliwości pozwalać na przeprowadzenie zabiegu kosmetycznego czyszczenia zębów.
Pies powinien posiadać widoczny kamień (nie tylko nalot) na zębach. Wynika to z tego, aby w trakcie warsztatów wykonać czyszczenie możliwie największej ilości zębów – siekacze, kły, przedtrzonowce, trzonowce.  W razie wątpliwości bardzo prosimy o przesłanie wyraźnego zdjęcia do akceptacji.
3. Pies powinien nadawać się do wykonania zabiegu i być zdrowy. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia psa oraz jego jamy ustnej, psa takiego NIE WOLNO przyprowadzać na warsztaty i należy skierować do lekarza weterynarii w celu konsultacji. Jeśli mimo to zostanie przyprowadzony pies, którego stan zdrowia wskazuje na konieczność konsultacji z lekarzem weterynarii, pies taki nie zostanie dopuszczony do warsztatów.
4. Pies powinien być spokojny, pozwalający na zabieg w jamie ustnej. Psy nerwowe, nadmiernie lękowe i agresywne nie nadają się do udziału w szkoleniu. W przypadku gdy pies nerwowy, nadmiernie lękowy lub agresywny nie pozwoli Uczestnikowi na zabieg podczas warsztatów, Uczestnikowi nie zostanie zaliczone ukończenie części warsztatowej szkolenia, co skutkuje brakiem możliwości uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.
5. Na warsztaty NIE WOLNO przyprowadzać suk w cieczce, suk w ciąży oraz suk karmiących..
6. Pies powinien być czysty i zadbany.
7. Każdy pies, który nie spełnia powyższych wymogów nie może zostać dopuszczony jako model do części warsztatowej. Skutkuje to brakiem możliwości zaliczenia warsztatów przez Uczestnika i jest jednoznaczne z niemożnością otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

§5. Obowiązki Uczestnika szkolenia będącego Właścicielem lub opiekunem pieska.
1. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do zapewnienia opieki zwierzakowi znajdującemu się pod jego opieką. Pieski powinny być w miarę możliwości przechowywane w kuferkach/klatkach, a także powinny akceptować inne psy w swoim otoczeniu.
2. Każdy osoba posiadająca pod opieką pieska, powinna być zaopatrzona w woreczki na psie odchody.

§6. Certyfikat Kompetencji Zawodowych
1. Uczestnik kończący szkolenie wynikiem pozytywnym otrzymuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych.
2. Warunkiem koniecznym do ukończenia szkolenia wynikiem pozytywnym jest ukończenie warsztatów praktycznych, na których Uczestnik pod nadzorem instruktora wykonuje kosmetyczne usuwanie kamienia nazębnego u psa. Instruktor nadzorujący pracę ocenia poprawność zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz umiejętności manualne Uczestnika pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także skuteczności w wykonywaniu zabiegu.
3. Certyfikat Kompetencji Zawodowych ważny jest przez 1 rok od daty wydania.
4. Uczestnik przerywający swój udział w szkoleniu przed jego zakończeniem nie otrzymuje Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek koszów związanych ze szkoleniem.
5. Warunki odnowienia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych zawiera par. 6 niniejszego Regulaminu.

§7. Cena za udział w szkoleniu
1. 1097 zł – cena promocyjna, dostępna dla osób, które przed datą szkolenia dokonały bezpośredniego zakupu zestawu Emmi-Pet w autoryzowanym sklepie na stronie www.emmi-pet.pl lub bezpośrednio w Centrum Groomingu (nie dotyczy osób, które prowadzą lub prowadziły kursy / szkolenia w branży groomerskiej)
2. 1599 zł – cena standardowa (nie dotyczy osób, które prowadzą lub prowadziły kursy / szkolenia w branży groomerskiej)
3. 9970 zł – cena dla osób, które prowadzą lub prowadziły kursy / szkolenia w branży groomerskiej, niezależnie od tego, czy zakupią zestaw Emmi-Pet w autoryzowanym sklepie na stronie www.emmi-pet.pl lub bezpośrednio w Centrum Groomingu
4. Uczestnik szkolenia, który był lub jest osobą prowadzącą szkolenia dla branży groomerskiej i nie ujawniając tego faktu, opłacił cenę zawartą w pkt. 1 lub 2 §7 niniejszego regulaminu, zobowiązuje się do dopłaty brakującej kwoty, do wyrównania ceny, o której mowa w pkt. 3 §7 niniejszego regulaminu. W przypadku odmowy wyrównania ceny, o której mowa w pkt. 3 §7 niniejszego regulaminu, uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na usunięcie jego wpisu/wpisów z bazy Certyfikowanych Ekspertów oraz Certyfikowanych Hodowli na stronie http://emmi-pet.pl/ oraz traci prawo do korzystania z autorskich materiałów marketingowych, otrzymanych od organizatora szkolenia.

§8
. Odnowienie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
1. W celu odnowienia Certyfikatu konieczne jest zaliczenie wynikiem pozytywnym płatnego egzaminu teoretyczno-praktycznego.
2. Egzamin teoretyczno-praktyczny odbywa się podczas specjalnie zorganizowanego wydarzenia, przeznaczonego na egzamin teoretyczno-praktyczny.
3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
a) posiadanie wszystkich narzędzi niezbędnych do bezpiecznej i skutecznej pracy ze zwierzęciem. Do narzędzi tych zalicza się: sprawny zestaw Emmi-Pet, komplet narzędzi wspomagających pracę szczoteczki Emmi-Pet, udostępnianych przez Organizatora,
b) praca na warsztatach na narzędziach wymienionych w pkt. a)
4. Koszt przystąpienia do egzaminu teoretyczno-praktycznego w celu odnowienia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych:
a) odnowienie w terminie do 6 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego Certyfikatu
I.  297 zł – dla osób, które nie prowadzą i nie prowadziły kursów / szkoleń w branży groomerskiej.
II. 1997 zł – dla osób, które prowadzą lub prowadziły kursy / szkolenia w branży groomerskiej.
b) w przypadku braku odnowienia do 6 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności poprzedniego Certyfikatu konieczne jest ponowne ukończenie szkolenia. Po ukończeniu kolejnego szkolenia Uczestnik otrzymuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych zgodny z zapisami par. 5 niniejszego Regulaminu.
c) w uzasadnionych, rozpatrywanych indywidualnie przypadkach, Centrum Groomingu zastrzega sobie prawo do odnowienia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na zasadach indywidualnie ustalonych z osobą zainteresowaną.
5. Odnowienie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest bezterminowe.

§9. Wpis do Bazy Certyfikowanych Groomerów/Certyfikowanych Ekspertów oraz materiały marketingowe (ulotki i plakaty)
1. Administratorem Bazy Certyfikowanych Groomerów/Certyfikowanych Ekspertów jest Centrum Groomingu.
2. Wpis do Bazy Certyfikowanych Groomerów/Certyfikowanych Ekspertów służy temu, aby potencjalni klienci mogli szybko zlokalizować w swojej okolicy przeszkolonego eksperta, który bezpiecznie i skutecznie wykona usługę. Aby bezpiecznie i skutecznie wykonywać usługę kosmetycznego usuwania kamienia nazębnego bez narkozy i znieczulenia, wymagane jest posiadanie wszystkich niezbędnych ku temu narzędzi: sprawnego zestawu Emmi-Pet oraz kompletu narzędzi wspomagających działanie Emmi-Pet, które udostępnia do zakupu Centrum Groomingu.
3. Warunki uzyskania wpisu do Bazy Certyfikowanych Groomerów/Certyfikowanych Ekspertów:
a) posiadanie ważnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
b) posiadanie sprawnych narzędzi wspomnianych w pkt. 2
c) dobrowolne wyrażenie pisemnej zgody na druku udostępnionym przez Organizatora, na zamieszczenie danych kontaktowych na stronie Emmi-pet.pl
4. Każdy uczestnik może uzyskać tylko jeden wpis do Bazy Certyfikowanych Groomerów/Certyfikowanych Ekspertów.
5. Każdy wpis ma datę ważności równą dacie ważności Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w nim zawartego.

§10. Materiały marketingowe (plakaty i ulotki)
1. Organizator udostępnia Uczestnikowi szkolenia bezpłatne materiały marketingowe w postaci ulotek i plakatów.
2. Warunkiem otrzymania wzorów plakatów i ulotek oraz zgody na ich wykorzystanie jest figurowanie w Bazie Certyfikowanych Groomerów/Certyfikowanych Ekspertów.
3. Plakaty i ulotki są spersonalizowane i posiadają indywidualny numer Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Uczestnika.
4. Wzory plakatów i ulotek są własnością intelektualną Centrum Groomingu i są objęte ochroną poprzez zapisy ustawy o ochronie praw autorskich.
5. Uczestnik nie otrzymuje zgody na zmianę treści otrzymanych ulotek i plakatów bez uzyskania pisemnej zgody Centrum Groomingu.
6. Wzory ulotek i plakatów nie mogą być przekazywane do wykorzystania osobom trzecim.
7. W przypadku niedotrzymania warunków zawartego w pkt. 5 i 6, Centrum Groomingu zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie przez Uczestnika plakatów i ulotek. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata kosztów poniesionych na wydrukowanie plakatów i ulotek

§11. Postanowienia końcowe
1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin szkoleń Centrum Groomingu, znajdujący się na stronie http://centrumgroomingu.com/regulamin-szkolen/
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Nota prawna.
Regulamin szkolenia „Kosmetyczne usuwanie kamienia nazębnego bez narkozy i znieczulenia
metodą bezinwazyjną przy użyciu szczoteczki ultradźwiękowej Emmi-Pet. Profilaktyka i higiena jamy ustnej u psa i kota”
stanowi własność intelektualną Centrum Groomingu i jest chroniony zapisami ustawy o ochronie praw autorskich. Jakiekolwiek kopiowanie jego całości lub części, wykorzystanie i publiczne udostępnianie w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Centrum Groomingu jest zabronione. W przypadku stwierdzenie naruszenia praw autorskich, którymi objęty jest niniejszy Regulamin, podmiot odpowiedzialny za ich naruszenie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na drodze sądowej.