Regulamin szkoleń Centrum Groomingu

§ 1. Przedmiot Regulaminu
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach, w tym: warsztatach i seminariach organizowanych przez Centrum Groomingu, należącego do firmy GabiGroom LTD. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania określonych w nim zasad.
2. Dane Organizatora:
Gabigroom LTD.
5 London Road
London SW17 9JR, England
Company No. 08840530

§ 2. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do:
a) organizacji szkolenia,
b) zapewnienia Uczestnikom napojów w czasie tzn. przerwy kawowej,
c) wystawienia certyfikatu uczestnictwa,
2. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia, a także do zmiany miejsca lub daty szkolenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.
3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zobowiązany jest do zwrotu Uczestnikowi pełnej wpłaconej kwoty.
4. W przypadku zmiany daty lub miejsca szkolenia Organizator jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji i sprzedaży miejsca na szkolenie lub egzamin odnawiający dowolny Certyfikat Kompetencji Zawodowych bez podania przyczyny.
5. Za udział w szkoleniu Organizator pobiera opłatę.

§ 3. Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Dokonując rezerwacji miejsca na szkolenie, Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem szkoleń Centrum Groomingu, w pełni rozumie jego treść, akceptuje w całości oraz zobowiązuje się do dobrowolnego jego przestrzegania.
2. Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia nie są wliczone w cenę szkolenia i pokrywa je Uczestnik szkolenia.
3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora w czasie szkolenia.
4. W zależności od charakteru szkolenia, Uczestnikom w szkoleniach mogą towarzyszyć psy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 4. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez pocztę e-mail na adres: marcin@centrumgroomingu.com
2. Wiążąca rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje dopiero po wpłaceniu zadatku w wysokości minimum 50% ceny.
3. Cena za udział w szkoleniu oraz numer konta są podane w opisie szkolenia. Na prośbę Uczestnika zostaną wysłane drogą mailową po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa na adres podany w zgłoszeniu.
4. Organizator wysyła potwierdzenie rezerwacji miejsca oraz informacje organizacyjne w terminie do 10 dni po wpłynięciu opłaty na konto bankowe.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dla osób lub firm, które swoim postępowaniem naruszają zasady uczciwej konkurencji i/lub łamią przepisy ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dla osób lub firm, które ściśle współpracują z osobami/firmami, o których mowa w par. 4, pkt 6, czym dają potwierdzenie, iż akceptują nieuczciwe praktyki tychże osób/firm.

§ 5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
1. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Organizatorowi drogą mailową na adres marcin@centrumgroomingu.com. Wpłacony przez Uczestnika zadatek zostaje przeznaczony na pokrycie kosztów organizacji szkolenia. Podstawa prawna: art. 394 Kodeksu Cywilnego.
2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w przypadku zmiany daty lub miejsca szkolenia. Jeśli nowy termin lub miejsce będą dla Uczestnika niedogodne, w takiej sytuacji Organizator jest zobowiązany do zwrotu kwoty wpłaconej na poczet udziału w szkoleniu.

§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 Organizator szkolenia zobowiązują się nie przekazywać, nie sprzedawać i nie użyczać zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem podwykonawcy, o którym mowa w par. 6, pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
2. Poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w przez Organizatora, w celu przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
3. Uczestnik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych podwykonawcy:
MB Projekt Marcin Bryk
ul. Sękowskiego 4A/44
39-300 Mielec
NIP: 8171888025
5. Podwykonawca zobowiązuje się do przetwarzania otrzymanych danych w zakresie realizacji i obsługi szkolenia.
6. Podwykonawca nie ma prawa przekazywać w jakiejkolwiek formie otrzymanych danych żadnemu innemu podmiotowi.
7. Uczestnik wyraża zgodę na bezterminowe nieodpłatne wykorzystanie i publiczne udostępnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania szkolenia.

§ 7. Nagrywanie filmów i robienie zdjęć podczas szkolenia
1. Wiedza udostępniana przez instruktorów w trakcie szkolenia jest wartością intelektualną chronioną ustawą o prawach autorskich.
2. W trakcie trwania szkolenia zabronione jest rejestrowanie treści szkoleń przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub film.
3. Zdjęcia i filmy mogą robić tylko osoby wyznaczone do tego celu przez Organizatora.
4. Dozwolone jest robienie zdjęć wg zasad określonych przez Organizatora podczas danego szkolenia.
5. Używanie lampy błyskowej możliwe jest tylko za zgodą Organizatora.
6. Uczestnik niestosujący się do zapisów par. 7 zobowiązuje się na prośbę Organizatora do dobrowolnego okazania, a następnie usunięcia zgromadzonego materiału.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu szkolenia osoby łamiącej zapisy par. 7 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w szkoleniu.

§ 8. Udział w szkoleniu i przebywanie psów w miejscu szkolenia
1. Warunkiem uczestnictwa psa w szkoleniu jest dobry stan zdrowia i aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie, udokumentowane w książeczce zdrowia psa.
2. Każdy Uczestnik wprowadzający psa na teren szkolenia bezwzględnie zobowiązany jest do posiadania przy sobie przez całe szkolenie książeczkę szczepień zwierzęcia wraz z aktualnymi szczepieniami przeciwko wściekliźnie oraz do okazania jej do wglądu Organizatorowi i/lub osobom przez niego upoważnionym.
3. Brak aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie, brak posiadanie przy sobie książeczki zdrowia psa lub brak woli okazania jej Organizatorowi automatycznie powoduje brak możliwości przebywania zwierzęcia na terenie szkolenia.
4. Jeśli w wyniku sytuacji zawartych w § 7, pkt. 3 Uczestnik nie zostanie dopuszczony do części warsztatowej, której zaliczenie jest wymagane do otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, Organizator uznaje to za niedotrzymanie warunków Regulaminu, a Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu żadna rekompensata ani zwrot poniesionych kosztów.
5. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do zapewnienia opieki zwierzęciu znajdującemu się pod jego opieką.
6. Psy powinny być w miarę możliwości przechowywane w kuferkach/klatkach, a także powinny akceptować inne psy w swoim otoczeniu.
7. Psy agresywne, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i/lub życia osób i/lub innych zwierząt znajdujących się na terenie szkolenia, zostaną niezwłocznie usunięte z miejsca szkolenia na koszt właściciela/opiekuna. W takim przypadku, jeśli będzie się to wiązało z koniecznością opuszczenia szkolenia przez Uczestnika będącego opiekunem zwierzęcia, Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu żadna rekompensata ani zwrot poniesionych kosztów.
8. Każdy osoba posiadająca pod swoją opieką psa, powinna posiadać przy sobie woreczki na psie odchody i sprzątać je po zwierzęciu będącym pod swoją opieką.
9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie psów towarzyszących mu podczas szkolenia w tym również wypożyczonych na warsztaty, zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Ustawą o ochronie praw zwierząt.

§ 9. Brak dostępności szkoleń.
1. Od dnia 18 marca 2019 r. Centrum Groomingu wstrzymuje nabór na szkolenia dla osób i firm z województwa łódzkiego. Nabór zostaje wstrzymany do odwołania.
2. Pkt. 1 nie dotyczy stałych Klientów Szkoły Centrum Groomingu oraz osób korzystających ze szkoleń z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, którzy posiadają podpisaną umowę z operatorem środków UE.
3. Pkt. 1 nie dotyczy rekrutacji na kursy podstawowe oraz zaawansowane (doszkalające), za wyjątkiem osób i firm z powiatu pabianickiego.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin szkolenia „Kosmetyczne usuwanie kamienia nazębnego bez narkozy i znieczulenia metodą bezinwazyjną przy użyciu szczoteczki ultradźwiękowej Emmi-Pet. Profilaktyka i higiena jamy ustnej u psa i kota”, znajdujący się na stronie http://centrumgroomingu.com/regulamin-promocji/
2. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem mają rozstrzygnięcie na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2019 r.

Nota prawna.
Regulamin szkoleń Centrum Groomingu stanowi własność intelektualną Centrum Groomingu i jest chroniony zapisami ustawy o ochronie praw autorskich. Jakiekolwiek kopiowanie jego całości lub części, wykorzystanie i publiczne udostępnianie w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Centrum Groomingu jest zabronione. W przypadku stwierdzenie naruszenia praw autorskich, którymi objęty jest niniejszy Regulamin, podmiot odpowiedzialny za ich naruszenie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na drodze sądowej.